Selecția Cadrelor didactice participante la proiectul HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE!

În cadrul oricărui proiect cu finanțare europeană este necesară o metodologie prevede modul de identificare şi selecţie a  grupui ţintă. Tocmai de aceea prezentăm în acest articol modul în care vor fi selectate CADRE DIDACTICE în cadrul  proiectului  „Hai afară la-nvățare!”, cod apel POCU/987/6/26, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Cod SMIS 153011, implementat de către lider Asociatia Orientat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Mironeasa și Școala Gimnazială „Ion Ghica”.

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru creșterea ratei de participare la educație a elevilor din mediul rural și romi, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic pentru a oferi servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile elevilor.

Tocmai de aceea ne dorim ca selecția cadrelor didactice să fie una transparentă și cunoscută de tot publicul proiectului.

Grupul ţintă al proiectului “Hai afară la-nvățare” este format din 38 de cadre didactice (13 cadre didactice de învățământ primar și 25 cadre didactice de învățământ gimnazial)  provenind din 2 școli, dintre care una este Școala Gimnazială „Ion Ghica” din județul Iași.

Toate cadrele didactice selectate care vor fi implicate în activități de formare profesională și dezvoltarea de noi competențe profesionale și ulterior participării la programele de formare profesională se vor implica în calitate de experți activități outdoor.

Beneficiile pentru grupul ţintă

Pe termen scurt :

 • 38 de cadre didactice vor fi implicate intr-un program de formare profesionala care presupune pe de o parte creșterea capacității profesionale iar pe de altă parte dezvoltarea de competențe transversale în domenii care contribuie la prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii
 • Prin participarea la programul de pregătire profesională cadrele didactice vor avea acces la instrumente educaționale optime pentru creșterea gradului de interes și motivare al elevilor pentru actul educational,
 • Prin participarea la programul de pregătire profesională cadrele didactice vor avea acces la instrumente educaționale optime pentru creșterea performanțelor școlare ale elevilor,
 • Prin participarea la programul de pregătire profesională cadrele didactice vor avea acces la metode noi de predare-învățare, inclusiv învățarea în spații neconvenționale, inclusiv afară
 • Crearea unui cadru funcțional care să permită colaborarea personalului didactic și de sprijin cu alți profesioniști implicați în soluționarea problemelor care stau în calea accesului copiilor la educație prin realizarea unei rețele pentru incluziune socio-educatională.

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE NIVEL ISCED 1-3 trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

 • Sunt cadre didactice angajate în una din cele 2 școli implicate în cadrul proiectului cu domiciliul în Regiunea Nord Est
 • Declară pe propria răspundere disponibilitate de a participa la întreg programul de formare profesională, inclusiv la activitățile de follow-up și transfer de bune practici, atât în rândul colegilor din școala din care provin cât și în cadrul proiectului, precum și de a fi angajat în calitate de expert activități outdoor în cadrul școlii din care provin. În conformitate cu GHIDUL SOLICITANTULUI –  CONDIȚII SPECIFICE – Educație nonformală în sistem outdoor – ”Pentru acțiuni aferente OS 6.6., este obligatorie frecventarea, de către persoanele din grupul țintă al proiectelor depuse, a unui program de perfecționare profesională în domeniul organizării și furnizării educației nonformale în sistem outdoor pentru care se vor acorda credite profesionale transferabile conform reglementărilor în vigoare, emise de Ministerul Educației.”
 • Cadrele didactice trebuie să dețină, conform prevederilor din cadrul cererii de finanțare aprobate, experiență în ocuparea unui post similar in domeniul educational sau derularea de activitati de voluntariat cu copii si tineri de minim 6 luni.
 • Declară, pe propria răspundere, că nu au participat sau nu vor mai participa la programe similare în cadrul altor proiecte cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Repere generale în organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie:

adrele didactice vor fi informate cu privire la posibilitatea participării la programul de formare profesională organizat în cadrul proiectului, agenda orientativă și tematica cursului. Înscrierea se va realiza atât pe baza completării formularelor de înscriere în cadrul proiectului (formular de înregistrare în grupul țintă, declarație pe propria răspundere, acord de prelucrare a datelor personale), cât și pe baza unor documente din care  să reiasă experiența profesională anterioară: CV din care să reiasă postul ocupat în acest moment în cadrul școlii din care provine (structura școlara, invatator, profesor gimnaziu), experientă în implicarea în activități educaționale, formale și nonformale de minim 6 luni dovedita cu documente. CV-ul va fi însotit de documente justificative.

Calendarul activităţii de selecţie va viza următoarele acţiuni:

 • Identificarea cadrelor didactice se va realiza odată cu întocmirea unei baze de date cu profesorii din fiecare școală implicată pentru participarea la activitățile proiectului;
 • Prin completarea unei fişe de evaluare se va stabili dacă cadrul didactic este eligibil pentru a face parte din grupul țintă a proiectului;
 • Înregistrarea și selecția în grupul ţintă al proiectului a minim 38 de cadre didactice din cele 2 școli partenere.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalului Uman 2014 – 2020

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro