Anunt Selectie partener

ANUNT DE SELECŢIE A PARTENERILOR

în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

Axa prioritara 6, Apel de proiecte POCU /OS6.3 /OS6.6

,,EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR”

Asociația ORIENTAT anunță organizarea procedurii de selecție a partener – unitate de învățământ, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea implementării proiectului “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE”,  Cod SMIS: 153011, Contract de finanțare POCU/987/6/26, proiect finanțat prin cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritara 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10. i. „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și accesul egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Selecţia partenerului, entitate publică – unitate de învățământ, pentru încheierea Acordului de Parteneriat, în vederea implementării proiectului “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE”,  Cod SMIS: 153011, Contract de finanțare POCU/987/6/26 se realizează în conformitate cu prevederile:

– O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

H.G. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergent;

– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020

1.      Obiectivele specifice al programului

O.S.6.3- Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și elevii din mediul rural – comunitățile dezavantajate socio-economic.

O.S.6.6-Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.În procesul de selecție sunt așteptate să participe organizații capabile să implementeze cu Asociația Școala de Valori activități specifice de educație outdoor, adresate elevilor din învățământul preuniversitar.

2. Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul proiectului este reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non-formale si informale pentru cresterea ratei de participare la educatie a elevilor din mediul rural si romi, precum si imbunatatirea competentelor personalului didactic pentru a oferi servicii educationale de calitate, orientate spre nevoile elevilor.

3. Obiective specifice ale proiectului:

OS1. Reducerea riscului parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru 350 de elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural / comunitatile dezavantajate socio-economic.

OS2. Imbunatatirea competentelor a 38 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii de servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a unei scoli incluzive prin utilizarea de metode noi de invatare, in special a educatiei non-formale in aer liber.

În cadrul AP 6/ PI 10.i / O.S 6.3. şi 6.6. sunt vizate temele secundare prezentate n tabelul următor, iar procentele reprezintă ponderi din totalul alocărilor aferente temelor secundare la nivel de axa prioritară.

Tema secundară: Pondere din alocare
02 Inovare socială 49.77%
06 Nediscriminare 50.23 %

4. Principalele activități ale proiectului:

– Implementarea programelor Sa invatam printre stejarii seculari, Sa invatam pe cele 7 coline ale Iasului, ARIPI CATRE VIITOR- programe de educare non-formala outdoor menite sa previna abandonul si sa pregateasca elevii pentru viata.

– Formarea profesionala a cadrelor didactice din cele 2 scoli pentru a derula activitati outodor

– Derularea de activitati extracuriculare sub forma de cluburi si ateliere de dezvoltare personala, inclusiv pentru o viata sanatoasa

– Servicii de informare, orientare, consiliere pentru copii/tineri inclusive organizarea de excursii si vizite de lucru.

Activități în care se va implica partenerul:

-Coordonare, monitorizare şi raportare proiect;

– Informarea publicului cu privire la dezvoltarea si implementarea proiectului „Hai Afară la-nvățare” precum si la selectarea grupului tinta, si ulterior a atelierelor/activităților din cadrul proiectului

– Selectarea grupului tinta care va participa la activitățile din cadrul proiectului (elevi/profesori);

– Amenajarea spațiilor outdoor

– Implicarea în programul de perfectionare profesionala in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in sistem outdoor;

– Implementarea programului “SA INVATAM PRINTRE STEJARII SECULARI”,  program de educatie outdoor pentru elevii scolii partenere implicate

– Activitatile de transfer si schimb de bune practice .

5. Valoarea finanțării alocate partenerului: 384.010,75 lei din care 7.680,23 lei reprezentând contribuția proprie.Detaliile privind Cofinanţarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2022.

6. Cerințe

Cerințe generale:

Partenerul, pentru a fi selectat în vederea implementării proiectului “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE”,  Cod SMIS: 153011, Contract de finanțare POCU/987/6/26, proiect finanțat prin cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritara 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10. i. „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și accesul egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, trebuie să respecte cerinţele generale, precum şi criteriile de eligibilitate care sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice -Educaţie nonformală În sistem outdoor, publicate pe pagina Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

Cerințe specifice minime obligatorii:

– să fie unitate deînvățământ din mediul rural;

– să aibă min. 56 de elevi de primar (din care min. 32 să fie elevi de etnie romă) și 56 de elevi de gimnaziu (din care min. 10 elevi de etnie romă);

– să aibă în organigramă min. 16 cadre didactice (din care min. 5 cadre didactice primar și min. 11 cadre didactice de gimnaziu) care să participe la programul de formare și să se implice în activitățile educaționale ale proeictului.

– să dispună de min. 1 persoană care să ocupe funcția de Coordonator partener și care respectă cerințele cererii de finanțare aprobate.

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

7. Documente de referinţă aplicabile procesului de selecţie:

Documente externe

  • Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2022
  • Ghidul Solicitantului –  Condiții Specifice – „Educație nonformală în sistem outdoor”

publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.

Documente interne:

  • Anunț de selecție
  • Fișă partener – model atașat
  • Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) completat de catre Partener – conform modelului furnizat – Anexa nr. 3

Selecția partenerului se va face pe baza următoarelor documente pe care candidații le vor transmite la adresa office@orientat.ro după cum urmează:

  • Fișă partener
  • Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) completat de catre Partener
  • Documente cu privire la statutul juridic al scolii (hotarire de infiintare, etc.)
  • CV-ul coordonator din partea scolii care să dețină experiență de min 1 an cf. cererii de finantare aprobate “Ocuparea unui post similar in domeniul managementului sau coordonarii de activitati” care atesta experiența din CV cu documentele justificative (contracte de munca, fise de post, contracte de voluntariat, adeverinte de angajare etc.) și pe care va anexa la CV.

Candidaţii vor depune/vor trimite la tel: 0742241990, e-mail: office@orientat.ro documentele, începând de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18 noiembrie 2022, ora 17. 00.