Anunț achiziție licențe electronice/software

Cod CPV 48000000-8 | Pachete software şi sisteme informatice, 48310000-4 | Pachete software pentru creare de documente., 48991000-1 Pachete software pentru foi de calcul, necesare implementării proiectului AGRI-PRACTIC, cod SMIS: 131172, Contract de finanțare: POCU/633/6/14/131172

Asociația Orientat are onoarea sa va invite sa depuneți oferta dumneavoastră in vederea achiziționării a 2 licențe electronice/software Cod 48000000-8 | Pachete software şi sisteme informatice, 48310000-4 | Pachete software pentru creare de documente., 48991000-1 Pachete software pentru foi de calcul în cadrul proiectului POCU/633/6/14/131172, AGRI – PRACTIC – cofinantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, Obiective Specifice (O.S.) 6.14 – Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar.

1. Locul de prestare a serviciilor: judetul Iași, România

2. Procedură de atribuire: achiziție directa 

3. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

LOTUL 1

Nr. crt Descriere produs Cantitate Descriere Perioada
1 Licențe electronice/software editare documente/calcul tabelar/realizare prezentări 2 licență perpetuăpermite lucrul cu documente de tip doc. Permite lucrul cu tabele, calcul tabelarPermite realizarea de prezentăriLicență electronică sau pe suport CD/DVDLicență variantă profesională sau business Luna Septembrie 2020

4. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică pentru toate loturile este de 5042.02 lei iar valoarea estimată fără TVA a LOTULUI 1 este de 1016.81 lei

5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

6. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a furnizărilor de efectuate, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care achizitorul/beneficiarul-cumpărător şi ofertantul/furnizorul-vânzător constată faptul că produsul/licența a fost livrată corespunzător şi la termen.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de recepție.

7. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0742 241 990, mail adplus.iasi@gmail.com

8. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

ASOCIAȚIA ORIENTAT

IASI, NICOLINA NR. 64, cam 21, et. 2

9. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 23.09.2020  Ora limită: ora 10:00